دانلود و ارسال مدارک نمایندگی

متقاضی محترم ضمن تشکر از اعلام همکاری

در صورتیکه با درخواست شما جهت اخذ نمایندگی صنفی ماگنولیا موافقت شده است، فایل مربوط به فرم جامع درخواست نمایندگی را از قسمت زیر دانلود کرده و تکمیل نمائید. فرم تکمیل شده را به همراه سایر مدارک مورد نیاز اعلان شده در همین صفحه، در قالب یک فایل فشرده به senf.sale.mgr@magnolia-flavor.com ایمیل نمائید.

فرم جامع درخواست نمایندگی

دانلود فرم جامع

مدارک مورد نیاز شخص حقیقی

 • 1. تصویر شناسنامه و کارت ملی
 • 2. عکس پرسنلی
 • 3. تصویر پرینت شش ماهه حساب (های) بانکی فعال با مهر شعبه مربوطه
 • 4. تصویر اسناد مالکیت یا اجاره نامه خودرو، دفتر و انبار تحت مالکیت
 • 5. تصویر اسناد ضمانت

مدارک مورد نیاز شخص حقوقی

 • 1. تصویر شناسنامه و کارت ملی دارندگان امضاء مجاز
 • 2. عکس پرسنلی دارندگان امضاء مجاز
 • 3. تصویر پرینت شش ماهه حساب (های) بانکی فعال با مهر شعبه مربوطه
 • 4. تصویر اساسنامه، روزنامه رسمی آگهی تاسیس، روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات
 • 5. تصویر اسناد مالکیت یا اجاره نامه خودرو، دفتر و انبار تحت مالکیت
 • 6. تصویر اسناد ضمانت
 • 7. تصویر لیست بیمه پرسنل