افتخارات و دستاوردها
منتخب دوازدهمین جشنواره تجلیل از تعاونی های برتر استان مرکزی-1396 منتخب دوازدهمین جشنواره تجلیل از تعاونی های برتر استان مرکزی
1396
تندیس 15همین نمایشگاه شیرینی و شکلات ایران-1395 تندیس 15همین نمایشگاه شیرینی و شکلات ایران
1395
منتخب همایش کیفیت در تولید و خدمات و نقش آن در کسب رضایتمندی مشتری-1395 منتخب همایش کیفیت در تولید و خدمات و نقش آن در کسب رضایتمندی مشتری
1395
واحد صنعتی نمونه استان مرکزی-1395 واحد صنعتی نمونه استان مرکزی
1395
تندیس 14همین نمایشگاه شیرینی و شکلات ایران-1394 تندیس 14همین نمایشگاه شیرینی و شکلات ایران
1394
تندیس 13همین نمایشگاه شیرینی و شکلات ایران-1393 تندیس 13همین نمایشگاه شیرینی و شکلات ایران
1393
تندیس 12همین نمایشگاه شیرینی و شکلات ایران-1392 تندیس 12همین نمایشگاه شیرینی و شکلات ایران
1392
منتخب هشتمین جشنواره تجلیل از تعاونی های برتر استان مرکزی-1392 منتخب هشتمین جشنواره تجلیل از تعاونی های برتر استان مرکزی
1392
منتخب هفتمین جشنواره تجلیل از تعاونی های برتر استان مرکزی-1391 منتخب هفتمین جشنواره تجلیل از تعاونی های برتر استان مرکزی
1391
منتخب هفتمین جشنواره تجلیل از تعاونی های برتر کشور-1391 منتخب هفتمین جشنواره تجلیل از تعاونی های برتر کشور
1391
تندیس دهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات ایران-1390 تندیس دهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات ایران
1390
تندیس نهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات ایران-1389 تندیس نهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات ایران
1389
منتخب جشنواره فناوری نانو-1388 منتخب جشنواره فناوری نانو
1388
تندیس هشتمین نمایشگاه شیرینی و شکلات ایران-1388 تندیس هشتمین نمایشگاه شیرینی و شکلات ایران
1388
تندیس هفتمین نمایشگاه شیرینی و شکلات ایران-1387 تندیس هفتمین نمایشگاه شیرینی و شکلات ایران
1387
تندیس ششمین نمایشگاه شیرینی و شکلات ایران-1386 تندیس ششمین نمایشگاه شیرینی و شکلات ایران
1386
گواهینامه HACCP MS-1383 گواهینامه HACCP MS گواهینامه Integrated Management System-1383 گواهینامه Integrated Management System گواهینامه FSSC 22000-1383 گواهینامه FSSC 22000 گواهینامه ایزو 14001-1383 گواهینامه ایزو 14001 گواهینامه حلال-1383 گواهینامه حلال گواهینامه BSCIC-1383 گواهینامه BSCIC گواهینامه ایزو 22000-1383 گواهینامه ایزو 22000 گواهینامه GC-MARK-1383 گواهینامه GC-MARK گواهینامه ایزو 9001-1383 گواهینامه ایزو 9001 گواهینامه Safety, Health, & Enviroment-1383 گواهینامه Safety, Health, & Enviroment گواهینامه تحقیق و توسعه-1383 گواهینامه تحقیق و توسعه گواهینامه ایزو 18001-1383 گواهینامه ایزو 18001